Produkty

Surowce alfabetycznie:

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

ALKOHOL IZOPROPYLOWY

Identyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60°C
Temperatura wrzenia: 153°C
Temperatura samozapłonu: 440°C
Temperatura zapłonu: 59°C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

ALKOHOL METYLOWY

ALKOHOL METYLOWY

Identyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60°C
Temperatura wrzenia: 153°C
Temperatura samozapłonu: 440°C
Temperatura zapłonu: 59°C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

BORAKS BEZWODNY

BORAKS BEZWODNY

Identyfikator produktu: DIMETYLOFORMAMID
Inne nazwy: –
Nr CAS: 68-12-2
Numer WE: –
Numer indeksowy: –
Wzór chemiczny: C3H7NO
Masa molowa: 73,09 g/mol

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wygląd: ciecz
Kolor: bezbarwny
Zapach: słabo aminowy
pH: 7
Temperatura topnienia: -60°C
Temperatura wrzenia: 153°C
Temperatura samozapłonu: 440°C
Temperatura zapłonu: 59°C
Granice wybuchowości:
dolna: 2,2 % obj
górna: 16 % obj

Zapytaj o ofertę!

Telefon kontaktowy:
+48 123456789